Blog

Vlastnosti húb pri degradácii plastov a odpadov

10.02.2019

Môže to znieť neuveriteľne, ale aj plastové výrobky, o ktorých sa myslelo, že sa v prírode rozkladajú stovky rokov, je možné degradovať oveľa rýchlejšie za pomoci enzýmov produkovaných mikroorganizmami, ale aj známymi jedlými, dokonca zdraviu prospešnými hubami.

Zaťaženie životného prostredia odpadom z plastových výrobkov nás v súčasnosti núti zamyslieť sa nad spôsobom ich likvidácie, ktorý by bol ekológiu najšetrnejší. Popri recyklácii sa ponúka alternatíva v podobe špeciálnych druhov húb, ktoré sú za určitých podmienok schopné rozkladať ropné produkty či biologický odpad. Je známe, že termofilná vreckatá huba Myceliophthora thermophila pri vysokých teplotách účinne rozkladá celulózu, navyše sa o nej stále častejšie hovorí v súvislosti s produkciou biopalív, ktoré by nahradili v súčasnosti používané palivá z ropy. Táto huba totiž dokáže veľmi rýchlo rozkladať biomasu aj uprostred prehriateho kompostu, kde už mnohé iné organizmy, ktoré by pre túto hubu predstavovali konkurenciu, nie sú schopné prežiť. Navyše sa ukázalo, že niektoré izoláty húb z tohto rodu dokážu prostredníctvom enzýmu lakázy spôsobovať narúšanie štruktúry plastov.

Mikroskopické huby Trichoderma viride a Aspergillus nomius boli vyizolované z pôdy za účelom testovania ich schopnosti rozkladať polyetylén s nízkou hustotou (LDPE). Ukázalo sa, že niektoré izoláty dokázali narušiť povrch plastu a preukázateľne znížiť hmotnosť použitého polyetylénu. Pod elektrónovým mikroskopom bolo možné pozorovať zárezy a nerovnosti spôsobené činnosťou húb. Dokonca aj medzi známymi jedlými hubami nájdeme druhy schopné prispieť k degradácii plastov. Napríklad hliva buková – Pleurotus pulmonarius, v prírode napádajúca živé stromy, dokázala znížiť hmotnosť prášku z LDPE až takmer o desať percent. Ešte lepšie výsledky boli zaznamenané u tropickej hlivy hľuzovitej – Pleurotus tuber-regium.

Environmentálne zaťaženie predstavuje aj kontaminácia pôdy tekutými ropnými produktmi. Mnohé experimenty preukázali schopnosť húb účinne vstrebávať z pôdy tieto látky a prispieť k jej rekultivácii. Taktiež je známe, že huby dokážu z kontaminovanej pôdy absorbovať ťažké kovy a rádioaktívne prvky. Na stenách jadrového reaktora v Černobyle bola pozorovaná huba, ktorej toto prostredie zjavne vyhovovalo. Zvýšený obsah rádiocézia bol zistený v drvivej väčšine vzoriek húb z okolia jadrovej elektrárne vo Fukushime. Huby zo silno kontaminovaných oblastí ťažko možno odporučiť k zberu a konzumácii, no vďaka svojej jedinečnej vlastnosti akumulovať škodliviny z prostredia majú obrovský potenciál pri rekultivácii pôdy.